,Wedstrijdregels HSV De Zwarte Boei te Cothen.
 
Een wedstrijd van de HSV De Zwarte Boei heeft een tijdsduur van vier uur aaneengesloten. De voorzitter en de wedstrijdleiding hebben het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) niet door te laten gaan, stil te leggen en mogelijk te verplaatsen. Als een wedstrijd wordt gestaakt door bijv slecht weer,wordt de vangst gewogen en de gevangen vis wordt meegenomen naar de andere datum en de tijd die nog moet worden gevist op die latere datum.Voor de wedstrijd worden, afhankelijk van het aantal deelnemers, deelnemersplaatsen zoveel mogelijk aaneengesloten uitgezet. De afstand tussen de plaatsnummers bedraagt ca. 20 meter. De visplaats van de deelnemer wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met zijn lotingsnummer. Het is de deelnemer verboden plaats te nemen verder dan 1 meter, hetzij ter linker-, hetzij ter rechterzijde van het plaatsnummer.ER WORDT GEWOGEN MET DE WEEGSCHAAL VAN DE VERENIGING,GEEN ANDERE WEEGSCHAAL TOEGESTAAN.
 
 
 
Inleg: De kosten van de inleg voor de competitie worden bij de waterkant mede gedeeld. Instappen gedurende de competitie is mogelijk en punten deling voor de niet geviste wedstrijden volgens de regel: 10 strafpunten per niet geviste wedstrijd. De kosten voor de koppelwedstrijden en bekerwedstrijden worden apart aan de waterkant vermeld.  Bij wedstrijden voor de vaste stok geldt: Gevist dient te worden met één hengel (vaste stok,) voorzien van een dobber en een enkelvoudige haak. De maximale hengellengte is vastgesteld op 11,50 meter. Het is toegestaan meerdere hengels reserve te houden, doch er mag slechts met één hengel worden gevist. Het gebruik van een fishfinder is niet toegestaan. Het zogenaamde “tjoeken”(vals haken) is verboden. Bij wedstrijden met de vrije hengel geldt: Het gebruik van de methodfeeder is toegestaan. Gevist dient te worden met één hengel. Het is toegestaan meerdere hengels reserve te houden, doch er mag slechts met één hengel worden gevist. Het gebruik van een fishfinder is niet toegestaan. Het zogenaamde “tjoeken”(vals haken) is verboden.
 
 
 
Aas/voer:  Ten aanzien van het aas en voer is het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde maden en lokvoeders waaraan schadelijke kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan. HSV De Zwarte Boei kan zo nodig en gewenst in de richtlijnen voor een wedstrijd aanwijzingen c.q. beperkingen met de betrekking tot aas en lokvoer aan de deelnemers opleggen. Overige: Het gebruik van vlonders is toegestaan, indien de voorkant hiervan bij de aanvang van de wedstrijd de waterlijn niet bereikt en geen beschadiging aan de oever wordt aangebracht. Beoordeling geschiedt door de wedstrijdleiding. Zodra de deelnemer in het bezit is van zijn plaatsnummer moet hij/zij naar zijn/haar visplaats gaan en zijn hengelmateriaal (hengels, viskist e.d.) bij zijn plaatsnummer plaatsen. En zijn visplaats opbouwen. Na het eerste signaal mag worden gevist en is zwaar voeren (het zogenaamde plonzen) in het eerste halfuur toegestaan, licht bijvoeren tijdens de wedstrijd is toegestaan. De voerballen mogen uitsluitend met de hand worden samengesteld. Onder licht bijvoeren wordt verstaan, maximaal datgene, dat een deelnemer per worp met één hand in één beweging uit los lokvoer kan omvatten. Bij het voeren met een voercup op de vaste hengel is slechts één hengel toegestaan boven het wateroppervlak (het gebruik van een tweede hengel voor deze manier van voeren is verboden). Het tweede signaal betekent het einde van de wedstrijd. Er dient onmiddellijk te worden opgehaald. Alléén de vangst die zich bij het 2e signaal buiten het water bevindt, telt. Tussen het eerste en het laatste signaal is het niet toegestaan nog materialen en/of aas/voer in of uit het vak te brengen/halen. Aan het einde van de wedstrijd mogen restanten voer en aas, evenals ander afval, niet in het water worden gegooid of langs het parcours worden achtergelaten op straffe van diskwalificatie. Elke gevangen meetellende vis moet door de deelnemer in een leefnet worden bewaard. Dit leefnet dient te voldoen aan de volgende eisen:  – een minimale diameter van 35 cm (rond leefnet) ;- c.q. 40 cm “diagonaal” (rechthoekig leefnet);  – een lengte van 3,5 meter of meer; – een maaswijdte van maximaal 6 mm;  – knooploos gemaakt; – van zacht materiaal gemaakt; – voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te leggen.  Bij het gebruik dient:  – een zo groot mogelijk deel van het net onder water te zijn;  – het leefnet bij voorkeur horizontaal uitgestrekt te staan;  – het leefnet degelijk bevestigd en verankerd te zijn;  – golfslag geen vat op het leefnet te hebben;  – het leefnet bij de weging voorzichtig leeg gemaakt te worden.  Het leefnet dient voor het eerste signaal in het water te worden geplaatst en dient tot aan het moment dat de wedstrijdleiding de deelnemer oproept voor de weging volgens onder bovenstaande genoemde normen van verankering in het water te blijven.
 
Nadat de vangst van een deelnemer is gewogen dient de vis voorzichtig in het water te worden teruggezet.
 
Een deelnemer die zonder toestemming van de wedstrijdleiding voortijdig de wedstrijd verlaat en/of zijn leefnet uit het water verwijdert voordat hij/zij tot de weging wordt opgeroepen, wordt gediskwalificeerd. 
 
Een deelnemer die met een gegronde reden 
 
– dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding – voortijdig de wedstrijd verlaat, zal in de gelegenheid gesteld worden zijn/haar vangst te laten wegen en deze mee te laten tellen voor het klassement.
 
De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet.
 
De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren.
 
Overtreding van deze regels leidt tot diskwalificatie.
 
Weging van de vis geschiedt over maatse en niet door maat beschermde soorten.
 
De limiet per leefnet bedraagt maximaal 20 kg. Wordt meer dan 20 kg in een leefnet aangetroffen dan geldt voor de weging van de vangst,voor de uitslag het maximum van 20 kg dat meetelt.
 
Barbeel, snoek en aal mogen niet in het leefnet worden bewaard. Wordt toch barbeel, snoek of aal aangetroffen, dan ontvangt de deelnemer een waarschuwing.
 
Het in bezit hebben en ter weging aanbieden van beschermde vissoorten en/of vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt (o.a. zalm en zeeforel – zie verder de bepalingen vermeld in de lijst van viswateren), is eveneens verboden.
 
Indien deze vissoorten eventueel worden gevangen, dienen deze onmiddellijk te worden teruggezet.
 
Bij overtreding volgt diskwalificatie.
 
Klassering en prijzen competitie:
VANAF 1 JANUARI 2020 TELT ALLEEN HET GEWICHT,DUS GEEN PUNTEN MEER. BIJ NIET MEE GEVISTEN WEDSTRIJDEN GEEN GEWICHT.
Voor de eindstand worden de tien hoogste gewichten geteld. De winnaar van de competitie ontvangt de wisselbeker.
 
Per wedstrijd van de HSV de Zwarte Boei zijn er geen geldprijzen van het inleggeld, de leden gaan een middag forellen,en van het overige inleggeld gaan we met zijn allen uit eten.
 
Voor de eindklassering van de HSV de Zwarte Boei zijn er bekers voor de nummers 1 t/m 3 De prijzen worden uitgereikt aan het eind van de competitie. De 10 best behaalde wedstrijdenn voor het eindklassering.
 
Niet opgehaalde prijzen vervallen daarna.
 
Bij de koppelwedstrijden telt dhet gewicht per koppel en is het gezamenlijk gewicht van het koppel bepalend. Bij oneven aantal deelnemers telt de éénling als koppel en het gewicht van de gevangen vis wordt met 1,5 (anderhalf) vermenigvuldigd.
 
De prijsuitreiking wordt door de wedstrijdcommissaris van de koppelwedstrijd nader bepaald.
Bij de bekerwedstrijd krijgen de nummers 1,2 en 3 elk een beker. de nummer 1 krijgt ook de wisselbeker. De bekers worden op de visplek uitgereikt. Deze wedstrijd is eenmalig.
Iedere deelnemer, wedstrijdleider, wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen en stipt na te leven. Deelnemen betekent instemmen met het wedstrijdreglement.
 
 
 
Voor de deelnemers aan de wedstrijden van de HSV de Zwarte Boei gelden alle wettelijke regels, tenzij hierop door HSV de Zwarte Boei een ontheffing is verkregen die door HSV de Zwarte Boei, vooraf schriftelijk naar alle deelnemers is gecommuniceerd.
De deelnemer vrijwaart HSV de Zwarte Boei voor schade welke op enigerlei wijze is opgelopen
 
Tijdens of voor en na een wedstrijd.
 
De vereniging is niet verantwoordelijk voor enige schade voortkomend uit het mee vissen tijdens een wedstrijd.
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet,beslist de wedstrijdleiding .
 
Goedgekeurd door Sportvisserij Nederland.
 
 
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Wedstrijden

(scroll in de kalender om de datums te zien!)

Go to top